Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Brak uzasadnienia postanowienia o umorzeniu (odmowie wszczęcia) postępowania przygotowawczego. P 17/09

Czy art. 325e § 1 zdanie 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku - Kodeks postępowania karnego w części umożliwiającej odstąpienie od uzasadnienia postanowienia jest zgodny z art. 45 ust. 1 i art. 31 ust. 3 Konstytucji RP;