Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Kodeks karny wykonawczy P 5/17

Pytanie prawne:

czy art. 125 par. 1 ustawy uchwalonej przez Sejm RP z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy jest zgodny z :

1) art. 64 ust. 1 i 3 w zw. z art. 31 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r.,

2) art. 1 Protokołu dodatkowego podpisanego w Paryżu 20 marca 1952 r. do Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności podpisanej w Rzymie 4 listopada 1950 r.