Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Zasady nabywania emerytury z ubezpieczenia społecznego. P 6/08

Czy przepis art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w brzmieniu obowiązującym na dzień 1 października 2006 roku jest zgodny z art. 2 oraz art. 32 ust. 1 Konstytucji RP w zakresie, w jakim nie dopuszcza możliwości nabycia emerytury z ubezpieczenia emerytalnego przez osobę mającą uprzednio ustalone prawo do emerytury z zaopatrzenia emerytalnego żołnierzy zawodowych lub Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej, obliczonej z uwzględnieniem okresów składkowych, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-3, 5 i 7-10 oraz ust. 2 powołanej wyżej ustawy;