Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Zasady naliczania odsetek od zaległych składek na ubezpieczenia społeczne P 77/15

Pytanie prawne:
a) czy przepisy art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych oraz art. 87 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w zakresie, w jakim przy ustalaniu zasad naliczania odsetek od zaległych składek na ubezpieczenia społeczne bezwarunkowo odsyłają do stosowania przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa, a w szczególności przepisu art. 53 § 4 tejże ustawy są zgodne z przepisem art. 2 Konstytucji RP,
b) czy przepis § 3 ust. 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 listopada 2001 roku w sprawie wykonania niektórych przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz załącznik nr 2 do tego rozporządzenia - w zakresie, w jakim określają, że upomnienie może obejmować jednocześnie nie więcej niż cztery należności pieniężne są zgodne z art. 2, z art. 7, z art. 92 ust. 1 i 2 oraz z art. 217 Konstytucji RP.