Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Wydawanie przez sąd odwoławczy wiążących sąd pierwszej instancji wskazań co do dalszego postępowania P 79/14

Pytanie prawne czy art. 386 § 6 zdanie pierwsze ustawy z dnia 17 listopada 1964 roku – Kodeks postępowania cywilnego w brzmieniu nadanym art. 1 pkt 44 ustawy z dnia 1 marca 1996 roku o zmianie Kodeksu postępowania cywilnego, rozporządzeń Prezydenta Rzeczypospolitej – Prawo upadłościowe i Prawo o postępowaniu układowym, Kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych oraz niektórych innych ustaw jest niezgodny z art. 176 ustęp 1 Konstytucji RP w zakresie, w jakim umożliwia sądowi odwoławczemu wydanie wiążących sąd pierwszej instancji wskazań co do dalszego postępowania zawierających treść merytorycznego rozstrzygnięcia sprawy.