Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Odpowiedzialność finansowa publicznej uczelni medycznej - jako podmiotu tworzącego – za stratę netto samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej P 9/20

Pytanie prawne czy:

1. art. 59 ust. 2, w związku z art. 55 ust. 1 pkt 6 i art. 61 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej oraz w związku z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw w zakresie, w jakim nakłada na publiczną uczelnię medyczną, będącą podmiotem tworzącym samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej, obowiązek pokrycia straty netto, o której mowa w art. 59 ust. 2 pkt 1 z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
- jest zgodny z art. 68 ust. 1 i 2 oraz art. 2 Konstytucji RP.

2. art. 59 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalność leczniczej, w związku z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw w zakresie, w jakim zobowiązuje publiczną uczelnię medyczną, będącą podmiotem tworzącym samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej, do pokrycia straty netto powstałej przed wejściem w życie ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw
- jest zgodny z art. 2 Konstytucji RP.