Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Mechanizm uznania przedmiotu lub substancji za produkt uboczny P 9/17

Pytanie prawne czy:

art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach przewidujący mechanizm uznania przedmiotu lub substancji za produkt uboczny w wyniku niewyrażenia przez marszałka województwa sprzeciwu w terminie 3 miesięcy od dnia dokonania zgłoszenia, w związku z brakiem jakiejkolwiek możliwości weryfikacji tego uznania po upływie powyższego terminu

jest zgodny z art. 74 ust. 2 Konstytucji RP.