Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Powództwo o ustalenie istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego lub prawa – nieprecyzyjność przepisu SK 11/21

Skarga konstytucyjna o zbadanie zgodności art. 189 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego w zakresie, w jakim „przepis ten jasno nie precyzuje przesłanek ustalenia interesu prawnego uprawnionego”, z art. 2 w związku z art. 32 ust. 1 w związku z art. 45 ust. 1 w związku z art. 64 ust. 1 Konstytucji RP.