Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Spółdzielnie mieszkaniowe; zasady zwrotu kosztów sądowych oraz kosztów zastępstwa procesowego. SK 22/12

O zbadanie zgodności:

1) art. 491 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku o spółdzielniach mieszkaniowych w zakresie, w jakim przepis ten stanowi, że koszty sądowe oraz koszty zastępstwa procesowego pokrywa spółdzielnia, z art. 2, art. 32 ust. 1 Konstytucji w związku z art. 45 ust. 1 Konstytucji RP, z uwagi na to, że zaskarżona regulacja ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, w ocenie skarżącej, osłabia zaufanie do państwa i szacunek dla prawa ze strony podmiotu prawnego, który działając w interesie swoich członków, doprowadził wskutek czynnego uczestnictwa w procesie, do rozstrzygnięcia sprawy na niekorzyść strony inicjującej proces, a mimo to system prawny odmawia mu zwrotu kosztów procesu i co więcej nakłada na niego obowiązek zwrotu kosztów postępowania w całości, w tym kosztów zastępstwa procesowego, co pozostaje w całkowitej opozycji do zasad demokratycznego państwa prawnego i zasady równości wobec prawa;

2) art. 491 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku o spółdzielniach mieszkaniowych w zakresie, w jakim przepis ten stanowi, że koszty sądowe oraz koszty zastępstwa procesowego pokrywa spółdzielnia, z art. 45 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP, z uwagi na to, że zasady w przepisie tym określone naruszają prawo spółdzielni do sądu - tj. prawo dostępu do sądowego rozpoznania sprawy zgodnie z indywidualnym interesem spółdzielni;