Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Ordynacja podatkowa. SK 23/13

O zbadanie zgodności art. 70 § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa, w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2002 roku (obecnie art. 70 § 8), z:

1. art. 64 ust. 2 Konstytucji RP z uwagi na naruszenie obowiązku zapewnienia równej ochrony prawnej własności i innych praw majątkowych,

2. art. 32 ust. 1 w związku z art. 64 ust. 1 Konstytucji RP polegające na nierównym traktowaniu właścicieli w zależności od przedmiotu własności i jego wartości;

O zbadanie zgodności art. 33 § 2 w zw. z art. 33 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa z:

1. prawem do sądu określonym w art. 45 Konstytucji RP, poprzez przyznanie kompetencji do ingerencji w prawo własności na podstawie klauzuli generalnej pozostawiającej organom władzy publicznej luz decyzyjny w stosowaniu instytucji zabezpieczenia przez co kontrola sądowa rozstrzygnięcia wydanego w przedmiocie zabezpieczenia sprowadza się do kontroli o charakterze formalnym,

2. prawem własności określonym w art. 64 ust. 3 Konstytucji RP w powiązaniu z art. 31 ust. 3 oraz art. 2 Konstytucji RP poprzez ustawowe uregulowanie kompetencji do ingerencji w prawo własności w sposób pozwalający na tą ingerencję w zakresie wykraczającym poza cel regulacji oraz z naruszeniem zasady ochrony zaufania obywatela do państwa i stanowionego przez nie prawa stanowiącej element zasady bezpieczeństwa prawnego,

3. prawo własności określone w art. 64 ust. 3 Konstytucji RP w powiązaniu z art. 2 Konstytucji RP polegające na uregulowaniu kompetencji do ingerencji w prawo własności z naruszeniem zasady przyzwoitej legislacji i określoności przepisów;