Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Egzamin maturalny; unieważnienie egzaminu SK 29/13

Sprawa połączona z SK 30/13, SK 31/13, SK 32/13, SK 33/13, SK 34/13, SK 35/13, SK 36/13, SK 37/13, SK 38/13, SK 39/13, SK 40/13, SK 41/13, SK 42/13, SK 43/13, SK 44/13, SK 45/13, SK 46/13 (sprawa rozpoznawana pod wspólną sygnaturą SK 29/13)

Połączone skargi konstytucyjne o zbadanie zgodności:
1) art. 9c ust. 2a ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty w zakresie, w jakim nie umożliwia wniesienia skargi do sądu administracyjnego na decyzję o unieważnieniu egzaminu maturalnego z art. 2 w związku z art. 45 ust. 1 w związku z art. 184 w związku z art. 70 ust. 1 i art. 47 Konstytucji RP;
2) art. 9c ust. 2a ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty w związku z § 99 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 roku w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych w zakresie, w jakim nie umożliwia zaskarżenia decyzji wydanej w pierwszej instancji w przedmiocie unieważnienia egzaminu maturalnego z art. 2 w związku z art. 78 w związku z art. 70 ust. 1 i art. 47 Konstytucji RP;
3) § 99 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 roku w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych w zakresie, w jakim nie gwarantuje dostępu do akt sprawy z art. 2 w związku z art. 51 ust. 3 w związku z art. 70 ust. 1 i art. 47 Konstytucji RP;
4) § 99 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 roku w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych w zakresie, w jakim nie gwarantuje wysłuchania w przedmiocie zebranych informacji, będących podstawą decyzji o unieważnieniu egzaminu maturalnego z art. 2 w związku z art. 51 ust. 4 w związku z art. 70 ust. 1 i art. 47 Konstytucji RP.