Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Zaskarżalność decyzji organów postępowania wykonawczego SK 40/21

Skarga konstytucyjna o zbadanie zgodności:
1) art. 7 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 676, ze zm.) w zakresie, w jakim ,,ogranicza on podstawę zaskarżenia wydanej decyzji tylko do jednej przesłanki, tj. niezgodności z prawem” z art. 45 ust. 1 Konstytucji RP;
2) art. 7 § 5 zdanie drugie ustawy wymienionej w punkcie 1 niniejszego postanowienia w zakresie, w jakim ,,uniemożliwia on zaskarżenie wydanego przez sąd powszechny orzeczenia o utrzymaniu w mocy, uchyleniu albo zmianie zaskarżonej decyzji” z art. 78 w związku z art. 176 ust. 1 Konstytucji RP.