Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Brak możliwość zaliczenia na poczet okresu pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, pracy wykonywanej w niepełnym wymiarze czasu pracy w przypadku ubiegania się o rekompensatę SK 43/23

Skarga konstytucyjna o zbadanie zgodności art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1924, ze zm.) w związku z art. 32 ust. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. 2021 r. poz. 291, ze zm.) w związku z § 2 ust. 1 w związku z § 4 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1983 r. w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze (Dz. U. Nr 8, poz. 43, ze zm.) w zakresie, w jakim:

a) „wykonywanie pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze w niepełnym wymiarze czasu pracy w ogóle nie podlega zaliczeniu na poczet okresu pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze uprawniającego do nabycia rekompensaty za utratę możliwości nabycia prawa do wcześniejszej emerytury z tytułu pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze”,
z art. 32 ust. 1 oraz art. 32 ust. 1 w związku z art. 67 ust. 1 Konstytucji RP,

b) „okres pozostawania na urlopie wychowawczym w trakcie zatrudnienia w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze w ogóle nie podlega zaliczeniu na poczet okresu pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze uprawniającego do nabycia rekompensaty za utratę możliwości nabycia prawa do wcześniejszej emerytury z tytułu pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze”,
z art. 32 ust. 1, art. 32 ust. 1 w związku z art. 67 ust. 1, art. 33 ust. 1-2 oraz art. 32 ust. 1 w związku z art. 33 ust. 1-2 w związku z art. 67 ust. 1 w związku z art. 18 w związku z art. 71 ust. 2 Konstytucji.