Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Podział nieruchomości – dostęp do drogi publicznej SK 50/21

Skarga konstytucyjna o zbadanie zgodności art. 93 ust. 3 w związku z art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65) w związku z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów  rolnych i leśnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1161) w zakresie, w jakim „poprzez nieprecyzyjne sformułowanie treści przepisu umożliwia przyjęcie rożnych sposobów wykładni pojęcia «dostęp do drogi publicznej», w tym taki, wynikający z utrwalonej linii orzeczniczej, że wystarczy zapewnienie «hipotetycznego» dostępu do drogi publicznej w czasie procedury podziału nieruchomości, gdy tymczasem w przypadku kiedy w wyniku podziału nieruchomości rolnej lub leśnej zostaje wydzielona działka pod drogę publiczną, możliwość korzystania z wydzielonej pod drogę działki zgodnie z jej przeznaczeniem, jest uwarunkowana dodatkowo podjęciem stosownych działań – wyłączenia z produkcji rolnej (art. 11 ust. 1 ustawy o ochronie gruntów) przez właściciela wydzielonej działki pod drogę publiczną (…), które to działania są całkowicie zależne od woli tego organu”, z:

a) art. 21 ust. 1 i art. 64 ust. 1, ust. 2 i ust. 3, art. 31 ust. 3 w związku z art. 2 i art. 7 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej,    

b) art. 21 ust. 1 i art. 64 ust. 1, ust. 2 i ust. 3, art. 22, art. 31 ust. 3 w związku z art. 2 i art. 7 Konstytucji.