Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Postępowanie cywilne – zażalenie poziome w postępowaniu zabezpieczającym SK 51/21

Skarga konstytucyjna o zbadanie zgodności:

1) art. 741 § 2 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1575, ze zm.) „przez to, że przewiduje rozpoznanie zażalenia na postanowienie w  przedmiocie zabezpieczenia przez inny skład sądu tej samej instancji (a nie sądu wyższej instancji)”,

z art. 2, art. 31 ust. 3, art. 45 ust. 1, art. 78 oraz art. 176 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej,

2) art. 741 § 3 ustawy – Kodeks postępowania cywilnego „przez to, że ogranicza możliwości decyzyjne sądu «II instancji» rozpoznającemu zażalenie w przedmiocie zabezpieczenia do uchylenia zaskarżonego postanowienia jedynie w wypadku, gdy zachodzi nieważność postępowania”,

z art. 2, art. 31 ust. 3, art. 45 ust. 1, art. 78 oraz art. 176 ust. 1 Konstytucji.