Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Koszty uzyskania przychodów - nabycie przez podatnika składnika majątku będącego przedmiotem wkładu niepieniężnego do spółki SK 53/21

Skarga konstytucyjna o zbadanie zgodności art. 22 ust. 1e pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz, U. z 2019 r. poz. 1387), „w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2014 r., w zakresie, w jakim w przypadku objęcia udziałów (akcji) w spółce albo wkładów w spółdzielni w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część zawęża prawo ustalenia kosztu uzyskania przychodu, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 9, w wysokości faktycznie poniesionych, niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów, wydatków na nabycie innych niż wymienione w pkt 1 i 2 składników majątku - jeżeli przedmiotem wkładu są te inne składniki - wyłącznie do wydatków na nabycie składników już istniejących i w ten sposób pozbawia podatnika prawa do ustalenia kosztu uzyskania przychodu w wysokości wydatków na nabycie składników majątku, które powstają jednocześnie z ich nabyciem”, z:
1)    art. 84 i art. 217 w związku z art. 64 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej;
2)    art. 32 ust. 1 w związku z art. 84 i art. 217 oraz w związku z art. 64 ust 2 Konstytucji;
3)    art. 2 i art. 31 ust 3 w związku z art. 84 i art. 217 oraz w związku z art. 64 Konstytucji.