Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Prawo do sądu SK 55/04

O stwierdzenie niezgodności art. 493 § 3 ustawy z dnia 17 listopada 1964 roku - Kodeks postępowania cywilnego w całości lub w zakresie, w jakim kwestionowany przepis k.p.c. wyłącza możliwość powołania w postępowaniu nakazowym okoliczności faktycznej dokonania potrącenia w sytuacji, gdy oświadczenie w przedmiocie potrącenia zostało złożone przez pozwanego i doszło do powoda przed doręczeniem pozwanemu nakazu zapłaty, z art. 2, art. 21, art. 64 ust. 1, ust. 2 i ust. 3, art. 31 ust. 3, art. 32 ust. 1, art. 45 ust. 1, art. 77 ust. 2 Konstytucji RP;