Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Niedostosowanie się do polecenia zatrzymania pojazdu mechanicznego oraz kwestie zakazu uchylania wyroku z powodu jego uzasadnienia i sporządzania uzasadnienia wyroku sądu pierwszej instancji na formularzu SK 62/23

Skarga konstytucyjna o zbadanie zgodności:

1) art. 178b ustawy z dnia 7 czerwca 1997 r. — Kodeks karny z art. 42 ust. 1-3 w związku z art. 45 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 1-3 i w związku z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej;
2) art. 455a w związku z art. 99a § 1 i 2 oraz art. 99a § 1 i 2 ustawy z dnia 7 czerwca 1997 r. — Kodeks postępowania karnego z art. 42 ust. 1-3 w związku z art. 45 ust. 1 w związku z art. 78 w związku z art. 176 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 1-3 i w związku z art. 2 Konstytucji.