Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Prawo do badania istnienia przesłanek do wniesienia skargi konstytucyjnej osobom niebędącym sędziami Trybunału Konstytucyjnego SK 7/18

Łączne rozpoznanie sprawy SK 7/18 i SK 6/18 pod wspólną sygnaturą SK 6/18.

Skarga konstytucyjna o zbadanie zgodności:

 

1) art. 123 § 2 i art. 117 § 5 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego w związku z art. 66 ust 3 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o Trybunale Konstytucyjnym, w zw. z art. 45 ust 1 i z art. 79 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie, w jakim przyznaje referendarzowi sądowemu prawo do orzekania w przedmiocie przyznawania prawa do pomocy prawnej z urzędu do sporządzenia skargi konstytucyjnej oraz w zakresie, w jakim rozstrzygnięcie o przyznaniu pełnomocnika z urzędu referendarz sądowy może uzależnić od istnienia bądź nieistnienia przesłanek do wniesienia skargi konstytucyjnej;

 

2) art. 66 ust. 3 z ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o Trybunale Konstytucyjnym w związku z art. 123 § 2 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego z art. 45 i art. 188 pkt 5 Konstytucji w zakresie, w jakim przyznaje prawo do badania istnienia przesłanek do wniesienia skargi konstytucyjnej osobom niebędącym sędziami Trybunału Konstytucyjnego;

 

3) art. 39823 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego w związku z art. 66 ust. 3 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o Trybunale Konstytucyjnym, z art. 78 i 176 ust. 1 Konstytucji w zakresie, w jakim przewiduje, że od orzeczeń wydawanych przez referendarzy sądowych, co do przyznawania pomocy prawnej z urzędu do sporządzenia skargi konstytucyjnej nie przysługuje prawo do odwołania się do sądu II instancji.