Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Postanowienie Komisji do spraw reprywatyzacji nieruchomości warszawskich jako podstawa prawna wpisu w księdze wieczystej – z chwilą wydania takiego postanowienia –ostrzeżenia o podjęciu czynności sprawdzających SK 77/22

Skarga konstytucyjna o zbadanie zgodności:

1)    art. 24a ust. 1 i art. 23 ust. 2 w związku z art. 24a ust. 4 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa (Dz. U. z 2021 r. poz. 795), „poprzez to, że przyznają Komisji do spraw reprywatyzacji nieruchomości warszawskich kompetencję do nakazania, w drodze postanowienia, wpisu w księdze wieczystej ostrzeżenia o podjęciu czynności sprawdzających, o których mowa w art. 15 ust. 1 tej ustawy, a które z chwilą wydania, stanowi podstawę wpisu ostrzeżenia
w księdze wieczystej — bez dostatecznie jasnego i precyzyjnego uregulowania podstaw ustanowienia przez Komisję tego rodzaju zabezpieczenia na etapie prowadzenia przez Komisję wspomnianych czynności sprawdzających”,
z art. 31 ust. 3 i art. 2 w związku z art. 64 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej,
2)    art. 6268 § 2 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. — Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1575, ze zm.) „w zakresie, w jakim pozbawia uczestników postępowania w przedmiocie wpisu ostrzeżenia o podjęciu przez Komisję do spraw reprywatyzacji nieruchomości warszawskich czynności sprawdzających — możliwości poddania merytorycznej kontroli sądu wieczystoksięgowego zasadności "danego na podstawie art. 24a ust. 1 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa (Dz. U. z 2021 r. poz. 795) postanowienia Komisji do spraw reprywatyzacji nieruchomości warszawskich, nakazującego wpis tego ostrzeżenia, które według art. 23 ust. 2 w zw. z art. 24a ust. 4 tej ustawy, z chwilą jego wydania stanowi podstawę tego wpisu”,
z art. 78 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji.