Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Immunitet parlamentarny. SK 8/13

O zbadanie zgodności art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 1996 roku o wykonywaniu mandatu posła i senatora:

1. w zakresie w jakim rozszerza zakres immunitetu parlamentarnego na działania posłów, nie skierowane do Sejmu, jego organów (także klubów, kół i zespołów poselskich lub parlamentarnych) lub podległych im instytucji o charakterze rządowym lub samorządowym i mające związek z ich pracą, ale wymierzone do szerokiej opinii publicznej, a nie odnoszące się do indywidualnych spraw merytorycznie związanych z realizacją któregoś z praw lub obowiązków poselskich, jednocześnie mogące skutkować naruszeniem dóbr osobistych osób trzecich;

2. poprzez użycie zwrotu "a także inną działalność związaną nieodłącznie ze sprawowaniem mandatu”;

z art. 105 ust. 1 Konstytucji RP w związku z art. 32 Konstytucji RP i art. 31 ust. 3 Konstytucji RP w związku z art. 45 ust. 1 i art. 77 ust. 2 Konstytucji RP, w związku z art. 47 i art. 30 Konstytucji RP i w związku z art. 2 i art. 31 ust. 3 Konstytucji RP; bowiem wykraczając poza ramy immunitetu parlamentarnego wyznaczone przez art. 105 ust. 1 Konstytucji RP, stanowi zbyt daleko idący (tj. z naruszeniem zasady proporcjonalności wyrażonej w art. 31 ust. 1 Konstytucji RP) wyłom od zasady równości wszystkich obywateli wobec prawa (art. 32 Konstytucji RP), co skutkuje zamknięciem konstytucyjnego prawa jednostki do sądu w celu ochrony naruszonych dóbr osobistych (art. 45 ust. 1 i art. 77 ust. 2 w związku z art. 47 i art. 30 Konstytucji RP); co ma związek z użyciem niejasnego i nieprecyzyjnego sformułowania "a także inną działalność związaną nieodłącznie ze sprawowaniem mandatu”, czym narusza także wynikającą z art. 2 Konstytucji RP zasadę zaufania obywatela do państwa i tworzonego przez nie prawa (zawierająca zasadę przyzwoitej legislacji i nakaz określoności przepisów prawnych) oraz wynikający z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP wymóg określoności ograniczeń w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw;