Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Łączenie skutków prawnych upływu terminu do wystąpienia z roszczeniem rekompensującym ograniczenia korzystania z nieruchomości – z obowiązywaniem aktu prawa miejscowego (rozporządzenie wojewody) SK 94/19

Skarga konstytucyjna o zbadanie zgodności:

art. 129 ust. 4 w związku z art. 135 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska  „[rozumianego] w  ten sposób, że skutki prawne upływu terminu zawitego dla wystąpienia z  roszczeniami, wskazanymi w art. 129 ust. 1 i ust. 2 ustawy wiąże z aktami prawnymi wydanymi przed dniem 15 listopada 2008 r., tj.  przed zmianą art. 135 ust. 1 i 2 na mocy art. 144 pkt 21 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o  udostępnianiu informacji o środowisku i  jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o  ocenach oddziaływania na  środowisko a uznanymi w jednolitym orzecznictwie sądów administracyjnych za nieobowiązujące”  z art. 64 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 w związku z art. 64 ust. 3 w  związku z art. 2 Konstytucji RP;

2) art. 129 ust. 4 w związku z art. 135 ust. 1 i 2 ustawy przywołanej w pkt 1 „w  rozumieniu, w którym skutki prawne upływu terminu zawitego dla  wystąpienia z  roszczeniami, wskazanymi w art. 129 ust. 1 i ust. 2 [ustawy] wiąże z aktami prawnymi wprowadzającymi ograniczenia, wydanymi przed dniem 15 listopada 2010 r., dla których upoważnienie ustawowe do ich dalszego obowiązywania delegowano do art. 173 ust. 2 pkt 1 [ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku]  i § 2 ust. 1 pkt 30 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko”  z art. 64 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 w związku z art. 64 ust. 3 w  związku z  art.  94 w   związku z art. 2 Konstytucji;

3) art. 129 ust. 4 w związku z art. 135 ust. 1 i 2 ustawy przytoczonej w  pkt  1  „[rozumianego] w ten sposób, że dopuszczalne jest wydanie (uchwalenie) aktu prawa miejscowego o utworzeniu nowego (kolejnego) Obszaru Ograniczonego Użytkowania, dla podmiotu wskazanego w  art.  135  ust.  1  [ustawy] przy jednoczesnym uznaniu, że 2-letni termin dla wystąpienia z  roszczeniami, wskazanymi w art. 129 ust. 1 i 2 [ustawy] rozpoczął swój bieg na podstawie poprzedniego aktu prawa miejscowego o utworzeniu Obszaru Ograniczonego Użytkowania” z art. 64 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 w związku z art. 64 ust. 3 w  związku z art. 2 Konstytucji;

4) art. 47 ust. 2 w związku z art. 47 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o  zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w podziale zadań i  kompetencji administracji terenowej „w  zakresie, w jakim powoduje zachowanie w mocy obowiązującej również tych aktów prawa miejscowego, które zostały wydane na  podstawie upoważnienia ustawowego wskazanego w art. 135 ust. 2 [ustawy] po dniu 1 stycznia 2006 r.” z art. 64 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 w związku z art. 64 ust. 3 w  związku z  art. 2 Konstytucji.