Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Data wydania postanowienia o zawieszeniu postępowania jako początek biegu trzymiesięcznego terminu, po upływie którego sąd umarza zawieszone postępowanie SK 96/23

Skarga konstytucyjna o zbadanie zgodności art. 182 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. — Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 1805, ze zm.) w zakresie, w jakim ,,przepis  ten nakazuje obliczanie terminu 3 miesięcznego na złożenie wniosku o podjęcie zawieszonego postępowania, od dnia wydania postanowienia o zawieszeniu postepowania, a nie od jego prawomocności”,

z art. 78 i art. 176 ust. 1 oraz art. 45 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.