Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Brak możliwości złożenia zażalenia na postanowienie sądu w przedmiocie odmowy wstrzymania wykonania orzeczenia wydanego w trybie art. 9 § 4 KKW SK 97/22

Skarga konstytucyjna o zbadanie zgodności art. 6 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. — Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. z 2021 r. poz. 53) w zakresie, w jakim „nie daje podstaw do zaskarżenia zażaleniem postanowienia sądu w przedmiocie wstrzymania wykonania orzeczenia wydanego w trybie art. 9 § 4 [powołanej ustawy]”,z art. 78 w związku art. 176 ust. 1 w związku z art. 45 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.