Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Zaskarżenie do sądu administracyjnego decyzji w sprawach wyznaczenia, przeniesienia i zwolnienia ze stanowiska służbowego oraz przeniesienia do rezerwy kadrowej lub do dyspozycji. SK 31/10

Zaskarżony przepis w zakresie, jakim dotyczy wyznaczenia stanowiska służbowego oraz zwolnienia ze stanowiska służbowego jest zgodny z konstytucją.

12 lipca 2012 r. o godz. 12.30 Trybunał Konstytucyjny rozpoznał skargę konstytucyjną Marka Ś. dotyczącą zaskarżenia do sądu administracyjnego decyzji w sprawach wyznaczenia, przeniesienia i zwolnienia ze stanowiska służbowego oraz przeniesienia do rezerwy kadrowej lub do dyspozycji.

Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 8 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych w zakresie, w jakim dotyczy wyznaczenia stanowiska służbowego oraz zwolnienia ze stanowiska służbowego, jest zgodny z art. 45 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 konstytucji. W pozostałym zakresie Trybunał umorzył postępowanie ze względu na zbędność wydania wyroku.

Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że ograniczenia w dostępie do sądu spowodowane przez zaskarżony przepis są zgodne z art. 45 w związku z art. 31 ust. 3 konstytucji. Ograniczenia te wynikają ze specyfiki służby wojskowej. Trybunał podzielił w tej mierze ustalenia, jakie zawarł w wyroku z 9 czerwca 1998 r. o sygnaturze K 28/97. Trybunał umorzył postępowanie w zakresie badania zgodności zaskarżonego przepisu z art. 77 ust. 2 konstytucji z powodu zbędności wydania wyroku. TK  uznał, że poprzez konfrontację zaskarżonego przepisu z art. 45 ust. 1 oraz art. 31 ust. 3 konstytucji został rozstrzygnięty problem konstytucyjny, który postawił skarżący. A mianowicie, czy zgodne z konstytucją jest pozbawienie prawa do sądu w sprawach dotyczących wyznaczenia i zwolnienia ze stanowiska służbowego żołnierza zawodowego.

Rozprawie przewodniczyła sędzia TK Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz, sprawozdawcą był sędzia TK Adam Jamróz.

Wyrok jest ostateczny, a jego sentencja podlega ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.

Prasa:
Rzeczpospolita, 13. 7. 2012 r.
Żołnierz bez Prawa do sądu. kwa.
Dziennik Gazeta Prawna, 13. 7. 2012 r.
Artur Radwan: Przeniesienie nie podlega sądowej kontroli.