Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Ordynacja wyborcza do Sejmu RP i Senatu RP. K 14/12

Brak możliwości zaskarżenia postanowienia Państwowej Komisji Wyborczej w zakresie biernego prawa wyborczego jest niezgodny z konstytucją.

18 lipca 2012 r. o godz. 9.00 Trybunał Konstytucyjny w pełnym składzie rozpoznał wniosek Grupy posłów na Sejm RP dotyczący ordynacji wyborczej do Sejmu RP i Senatu RP.

Trybunał Konstytucyjny orzekł, że
1. Art. 36a ust. 3 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych jest zgodny z art. 31 ust. 3 oraz art. 32 ust. 1 konstytucji.

2. Art. 24 ust. 1-5 powyższej ustawy jest zgodny z art. 21 ust. 1  oraz art. 22 konstytucji.

3. Art. 218 § 2 zdanie drugie ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy w zakresie postanowienia Państwowej Komisji Wyborczej w sprawach, o których mowa w art. 215 § 4 tej ustawy, jest niezgodny z art. 45 ust. 1 w związku z art. 77 ust. 2 oraz w związku z art. 99 ust. 1 i 2 konstytucji.

4. Art. 495 § 2 pkt 1 powyższej ustawy jest zgodny z art. 42 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 konstytucji.

W pozostałym zakresie Trybunał umorzył postępowanie.

Zdanie odrębne zgłosił sędzia TK Wojciech Hermeliński.

Trybunał umorzył postępowanie w zakresie zaskarżonych przepisów ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 roku - Ordynacja wyborcza do Sejmu RP i do Senatu RP, w brzmieniu obowiązującym od dnia 31 maja 2001 roku (wejście w życie ustawy) do dnia 1 sierpnia 2011 roku (uchylenie ustawy), ponieważ uznał, że ustawa ta nie obowiązuje i nie jest stosowana. Zaskarżone przepisy ordynacji wyborczej nie stanowiły również podstawy prawnej dla decyzji ministra finansów  w sprawie rozłożenia na raty należności finansowej partii PSL na rzecz Skarbu Państwa, na co powoływał się wnioskodawca.

Trybunał stwierdził, że brak możliwości zaskarżenia postanowienia Państwowej Komisji Wyborczej do sądu w zakresie biernego prawa wyborczego jest niezgodny z konstytucją.

Rozprawie przewodniczył prezes TK Andrzej Rzepliński, sprawozdawcą był sędzia TK Adam Jamróz.

Wyrok jest ostateczny, a jego sentencja podlega ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.

Prasa:
Gazeta Wyborcza, 19. 7. 2012 r.
PSL musi zapłacić 22 mln za złe konto w kampanii wyborczej. ES
Dziennik Gazeta Prawna, 19. 7. 2012 r.
Ewa Maria Radlińska: PSL musi jednak oddać 9 mln zł.