Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Zasady skreślania z listy pilotów morskich. SK 35/08

Wskazany przez skarżącego podstawowy wzorzec kontroli konstytucyjnej, czyli wolność działalności gospodarczej jest wzorcem nieadekwatnym.

19 stycznia 2010 r. o godz. 9.30 Trybunał Konstytucyjny rozpoznał skargę konstytucyjną Ryszarda G. dotyczącą zasad skreślania z listy pilotów morskich.

Trybunał orzekł, że art. 228 § 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 września 2001 r. - Kodeks morski nie jest niezgodny z art. 22 w związku z art. 20 i art. 31 ust. 3 konstytucji. W pozostałym zakresie Trybunał umorzył postępowanie ze względu na niedopuszczalność wydania wyroku.

Trybunał stwierdził, że wskazany przez skarżącego podstawowy wzorzec kontroli czyli wolność działalności gospodarczej jest wzorcem nieadekwatnym. Ustawodawca w zaskarżonym przepisie kodeksu morskiego (k.m.) nie ingeruje bowiem w wolność działalności gospodarczej. Skarżący po osiągnięciu 65 roku życia i skreśleniu z listy pilotów morskich nadal może prowadzić działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług pilotażu morskiego.

Stwierdzenie braku adekwatności wolności działalności gospodarczej jako wzorca kontroli spowodowało konieczność umorzenia postępowania w zakresie  dotyczącym zgodności zaskarżonego przepisu k.m. z art. 32 konstytucji  (zasada równości). Wskazany przepis  w postępowaniach w sprawie skarg konstytucyjnych musi zostać powiązany z konkretnym prawem podmiotowym.

Skarżący jako wzorce kontroli dla zaskarżonego przepisu k.m. przywołał również art. VI ust. 1 i art. VII ust. 3 lit. C Międzynarodowej konwencji o wymaganiach w zakresie wyszkolenia marynarzy, wydawania im świadectw oraz pełnienia wacht, sporządzonej w Londynie dnia 7 lipca 1978 r. Instytucja skargi konstytucyjnej jest środkiem prawnym, w ramach którego dopuszczalnymi wzorcami kontroli są wyłącznie wzorce konstytucyjne (art. 79 ust. 1 konstytucji). Tak więc normy prawa międzynarodowego, w tym ratyfikowanych umów międzynarodowych nie mogą  stanowić wzorca kontroli. W związku z tym  Trybunał umorzył również postępowanie w zakresie dotyczącym zgodności art. 228 § 2 pkt 5 ze wskazanymi przez skarżącego przepisami konwencji.

Rozprawie przewodniczyła sędzia TK Ewa Łętowska, sprawozdawcą był sędzia TK Andrzej Rzepliński.

Wyrok jest ostateczny, a jego sentencja podlega ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw

Prasa:
Rzeczpospolita, 16, 20. 01. 10 r.
Jerzy Kowalski: Urząd wykreśli pilota z rejestru.