Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Zasady skreślania z listy pilotów morskich. SK 35/08

19 stycznia 2010 r. o godz. 9.30 Trybunał Konstytucyjny rozpozna skargę konstytucyjną Ryszarda G. dotyczącą zasad skreślania z listy pilotów morskich.

Trybunał Konstytucyjny orzeknie w sprawie zgodności przepisu art. 228 § 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 września 2001 roku - Kodeks morski z art. 22 w związku z art. 20 i art. 31 ust. 3 oraz art. 32 ust. 1 i 2 Konstytucji RP oraz art. VI ust. 1 i art. VII ust. 3 lit. c Międzynarodowej Konwencji o wymaganiach w zakresie wyszkolenia marynarzy, wydawania im świadectw oraz pełnienia wacht, sporządzonej w Londynie dnia 7 lipca 1978 roku.

Decyzją Dyrektora Urzędu Morskiego Ryszard G. został skreślony z listy pilotów morskich. Minister Gospodarki Morskiej utrzymał w mocy zaskarżoną decyzję. Skarga do WSA i skarga kasacyjna do NSA zostały oddalone.

Kwestionowany przepis stanowi podstawę do skreślenia osoby fizycznej z listy pilotów morskich w razie zajścia jednej z przewidzianych w nim okoliczności. Jedną z nich jest ukończenie przez pilota 65 roku życia. Zdaniem skarżącego warunek ten jako samoistna podstawa skreślenia z listy pilotów nie znajduje oparcia w kryterium "ważnego interesu publicznego" przewidzianego w konstytucji. Skutkuje natomiast pozbawieniem możliwości wykonywania zawodu pilota morskiego - a jeśli jest on wykonywany w ramach działalności gospodarczej łączy się z jej ograniczeniem.

Zdaniem skarżącego mamy tu do czynienia nie z wolnością, lecz z obowiązkiem prowadzenia działalności w określonej formie, co stanowi rażące naruszenie zasady wolności działalności gospodarczej. Ponadto ustanowiona regulacja jest nieproporcjonalna do celu, jakim jest zapewnienie bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony interesu podmiotów korzystających z usług świadczonych w ramach tego zawodu.

Kwestionowany przepis, zdaniem skarżącego, jest niezgodny z Międzynarodową Konwencją o wymaganiach w zakresie wyszkolenia marynarzy. Kryterium wieku jest tu usytuowane jako rozpatrywane łącznie z pozostałymi przesłankami umożliwiającymi uzyskanie świadectwa pilota morskiego.

Rozprawie będzie przewodniczyła sędzia TK Ewa Łętowska, sprawozdawcą będzie sędzia TK Andrzej Rzepliński.