Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Zasady przyznawania rent socjalnych osobom, które ukończyły 25 lat. SK 37/09

Ograniczenie w przyznawaniu świadczenia z zabezpieczenia społecznego, jakim jest renta socjalna, nie narusza konstytucji.

8 czerwca 2010 r. o godz. 9.00 Trybunał Konstytucyjny rozpoznał skargę konstytucyjną Piotra D. dotyczącą zasad przyznawania rent socjalnych osobom, które ukończyły 25 lat.

Trybunał Konstytucyjny orzekł, że  art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej  jest zgodny z art. 2, art. 32 ust. 1 i art. 67 ust. 1 konstytucji.

Na mocy konstytucji ustawodawca jest uprawniony do określenia "zakresu i formy" zabezpieczenia społecznego. Oznacza to również możliwość ograniczania go w granicach uzasadnionych konstytucyjnie. Trybunał stwierdził, że dokonanie ograniczenia w przyznawaniu świadczenia z zabezpieczenia społecznego, jakim jest renta socjalna, nie narusza konstytucji. Świadczenie to jest w pełni finansowane z budżetu państwa, bez jakiejkolwiek partycypacji przez osobę nim objętą i przyznawane w dokładnie określonych przez ustawodawcę warunkach.  Ponadto kryterium wieku nie powinno być rozpatrywane z punktu widzenia zgodności z zasadą równości w oderwaniu od pozostałych przesłanek prawa do renty socjalnej, w tym przede wszystkim związanych z wykształceniem. Zostało ustalone w oparciu o dane dotyczące możliwości finansowych państwa, a także dostosowane do typowego wieku osób terminowo kończących studia.

Jednocześnie Trybunał przypomniał, że skarżący może korzystać z innych form pomocy z zabezpieczenia społecznego.

Rozprawie przewodniczył sędzia TK Mirosław Wyrzykowski, a sprawozdawcą był wiceprezes TK Marek Mazurkiewicz.

Wyrok jest ostateczny, a jego sentencja podlega ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw

Prasa:
Dziennik GP, 110, 9. 06. 10 r.
Bożena Wiktorowska: Renta socjalna, gdy choroba wystąpi do 25. roku życia.
Rzeczpospolita, 132, 9.  06. 10 r.
Magdalena Januszewska: Student za stary na rentę socjalną.