Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Olej opałowy - stawka podatku z tytułu sprzedaży. P 94/08

Jedynie potencjalna możliwość przekroczenia przez stawkę podatku określoną w rozporządzeniu wysokości stawki ustawowej nie jest wystarczająca do uznania naruszenia konstytucyjnej zasady wyłączności ustawy w dziedzinie prawa podatkowego.

7 września 2010 r. o godz. 13.00 Trybunał Konstytucyjny rozpoznał pytanie prawne Naczelnego Sądu Administracyjnego dotyczące stawki podatku z tytułu sprzedaży oleju opałowego.

Trybunał Konstytucyjny orzekł, że § 6 ust. 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 marca 2002 r. w sprawie podatku akcyzowego jest zgodny z art. 2 oraz z art. 217 w związku z art. 84 konstytucji natomiast § 6 ust. 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie podatku akcyzowego oraz § 4 ust. 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie obniżenia stawek podatku akcyzowego są zgodne z art. 2 konstytucji.

Kwestionowane regulacje przewidywały, że w przypadku niezłożenia przez nabywcę oleju opałowego oświadczenia o jego przeznaczeniu na cele opałowe olej opałowy jest opodatkowany według wyższych stawek właściwych dla oleju napędowego.

Zdaniem sądu występującego z pytaniem prawnym obowiązywanie kwestionowanego § 6 ust. 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 marca 2002 r. prowadziło do sytuacji, w której stawka podatku dla sprzedaży oleju opałowego określona w rozporządzeniu wykonawczym do ustawy mogła wykraczać poza granice stawki ustawowej.

W ocenie Trybunału Konstytucyjnego podniesione przez sąd naruszenie zasady wyłączności ustawowej w sferze prawa podatkowego ma charakter potencjalny, a nie realny. Ewentualne naruszenie wskazanej zasady zależałoby od dwóch czynników: od  wyniku wykładni ustawy z 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym dokonanej przez sądy administracyjne w celu ustalenia, jaką stawkę podatku należy stosować do oleju opałowego, a także od poziomu cen sprzedaży oleju opałowego. Sąd nie wykazał, że w sprawie w związku z którą wystąpił z pytaniem prawnym nastąpiło przekroczenie stawki ustawowej przez stawkę określoną w rozporządzeniu.

Następny zarzut dotyczył wszystkich zaskarżonych przepisów powołanych rozporządzeń. Zastrzeżenia sądu co do zgodności z zasadami poprawnej legislacji budziło odesłanie do przepisów zawierających trzy stawki podatku stosowane, przy określaniu stawki podatku akcyzowego dla oleju opałowego obowiązującej w razie niezłożenia oświadczenia o jego przeznaczeniu na cele opałowe.

Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że samo określenie trzech stawek podatkowych dla danego wyrobu akcyzowego w jednym przepisie nie oznacza naruszenia art. 2 konstytucji. Kwestionowane przepisy w sposób jednoznaczny odsyłają do poszczególnych stawek stosowanych w zależności od poziomu siarki w oleju.

Rozprawie przewodniczyła sędzia TK Maria Gintowt-Jankowicz, a sprawozdawcą był sędzia TK Stanisław Biernat.

Wyrok jest ostateczny, a jego sentencja podlega ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.

Prasa:
Dziennik GP, 175, 8. 09 10 r.
Łukasz Zalewski: Mimo braku oświadczenia można stosować niższe stawki akcyzy.
Rzeczpospolita, 210, 8. 09. 10 r.
Akcyza na olej zgodna z konstytucją. mpa, m.m.