Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Określanie w drodze rozporządzenia szczegółowego trybu działania oraz postępowania przed Krajową Radą Sądownictwa K 62/07

Postępowanie przed Krajową Radą Sądownictwa w sytuacji, gdy ustawa określa je w sposób niekompletny jest niezgodne z  konstytucją.

19 listopada 2009 r. o godz. 9.30 Trybunał Konstytucyjny rozpoznał wniosek Krajowej Rady Sądownictwa dotyczący określania w drodze rozporządzenia szczegółowego trybu działania oraz postępowania przed Krajową Radą Sądownictwa.

Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 12 ust. 6 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa w zakresie, w jakim zawiera zwrot "i postępowania przed Radą,", jest niezgodny z art. 187 ust. 4 w związku z art. 2 konstytucji. Przepis ten traci moc obowiązującą z upływem dwunastu miesięcy od dnia ogłoszenia wyroku w Dzienniku Ustaw. W pozostałym zakresie Trybunał umorzył postępowanie ze względu na zbędność wydania wyroku.

W przypadku, gdy ustawa nie reguluje w sposób wystarczający albo w ogóle danej materii, przekazanie jej do  uregulowania w akcie wykonawczym prowadzi do niedopuszczalnego uzupełnienia ustawy aktem niższej rangi. Pozostawienie władzy wykonawczej możliwości samodzielnego kształtowania zasadniczych elementów regulacji prawnej prowadzi w ten sposób do naruszenia standardów demokratycznego państwa prawnego zakazujących ustawodawcy  przekazywania funkcji prawodawczych organom władzy wykonawczej.

Tym samym przekazanie do uregulowania w akcie podustawowym kwestii szczegółowych związanym z postępowaniem przed Krajową Radą Sądownictwa w sytuacji gdy ustawa określa je w sposób niekompletny, należy uznać za sprzeczne z art. 187 ust. 4 w związku z art. 2  konstytucji ze względu na wprowadzenie aktem niższego rzędu rozwiązań prawodawczych dotyczących spraw, które zgodnie z konstytucją zastrzeżone są wyłącznie dla  materii ustawowej.

Z uwagi na konieczność uzupełnienia ustawy o KRS o odpowiednie przepisy regulujące sposób funkcjonowania Krajowej Rady Sądownictwa, oraz dając ustawodawcy możliwość prawidłowego rozdzielenia materii ustawy i aktu wykonawczego, Trybunał Konstytucyjny postanowił, na podstawie art. 190 ust. 3 Konstytucji,  odroczyć termin utraty mocy obowiązującej art.  12 ust. 6 ustawy  o KRS na okres roku. Utrata mocy kwestionowanego przepisu w zakresie, w jakim zawiera zwrot "i postępowania przed Radą"nie powoduje wznowienia postępowań przed KRS.

Rozprawie przewodniczył sędzia TK Zbigniew Cieślak, sprawozdawcą był prezes TK Bohdan Zdziennicki.

Wyrok jest ostateczny, a jego sentencja podlega ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.

Prasa:
Rzeczpospolita, 272, 20. 11. 09. r.
Agata Łukaszewicz: Rozporządzenie nie zawsze wystarczy.
Dziennik GP, 227, 20. 11. 09 r.
Katarzyna Żaczkiewicz: Prezydent nie może określać trybu działania przed KRS.
Dziennik GP, 230, 25. 11. 09 r.
Katarzyna Żaczkiewicz: Tryb postępowania przed Krajową Radą Sądownictwa powinien zostać zmieniony.