Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Określanie w drodze rozporządzenia szczegółowego trybu działania oraz postępowania przed Krajową Radą Sądownictwa K 62/07

19 listopada 2009 r. o godz. 9.30 Trybunał Konstytucyjny rozpozna wniosek Krajowej Rady Sądownictwa dotyczący określania w drodze rozporządzenia szczegółowego trybu działania oraz postępowania przed Krajową Radą Sądownictwa.

Trybunał Konstytucyjny rozpozna wniosek w sprawie zgodności art. 12 ust. 6 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku o Krajowej Radzie Sądownictwa z art. 2, art. 92 ust. 1, a także z art. 187 ust. 4 konstytucji.

Kwestionowany przepis stanowi, że Prezydent RP określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy tryb działania Krajowej Rady Sądownictwa i postępowania przed Radą. Przekazuje tym samym do regulacji podustawowej zagadnienia zastrzeżone przez konstytucję do materii ustawowej. Zdaniem wnioskodawcy jest to sprzeczne z konstytucją.

Ponadto wnioskodawca wskazuje, że kwestionowany przepis nie spełnia zawartych w konstytucji wymagań odnoszących się do upoważnienia do wydania aktu podustawowego. Chodzi tu o brak wytycznych dotyczących treści takiego aktu. Możliwość regulacji przez rozporządzenie materii ustawowej, łącznie z brakiem wytycznych dotyczących jego treści sprawia, iż rozporządzenie zatraca charakter aktu wykonawczego do ustawy. Zamiast konkretyzacji przepisów występuje jej uzupełnienie.

Zdaniem wnioskodawcy, upoważnienie zawarte w kwestionowanym przepisie, w ukryty sposób wprowadza możliwość ustawodawstwa delegowanego, wyjątkowo tylko dopuszczalnego w czasie stanu wojennego.

Rozprawie będzie przewodniczył sędzia TK Zbigniew Cieślak, sprawozdawcą będzie prezes TK Bohdan Zdziennicki.