Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Prawo do obrony P 48/06

Przepis określający ustanawianie adwokata z urzędu jest zgodny z konstytucją.

19 lutego 2008 r. o godz. 13.00 Trybunał Konstytucyjny rozpoznał pytanie prawne VI Wydziału Grodzkiego Sądu Rejonowego w Starogardzie Gdańskim dotyczące ustanowienia obrońcy z urzędu.

Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 22 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia jest zgodny z art. 2 i art. 42 ust. 2 Konstytucji.

Zdaniem Trybunału Konstytucyjnego, pomimo bardziej restrykcyjnego uregulowania zasad dostępu do obrony z urzędu w postępowaniu w sprawach o wykroczenia, kwestionowany przepis nie może być uznany ani za nieproporcjonalny, ani też za naruszający równość dostępu do obrony z urzędu. Posłużenie się przez ustawodawcę przesłanką "dobra wymiaru sprawiedliwości" pozwala na dokonanie przez sąd orzekający oceny, czy w konkretnej sprawie zachodzą okoliczności wskazujące na potrzebę ustanowienia obrońcy z urzędu. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia reguluje zasady dostępu do obrony z urzędu zbieżnie z uregulowaniem zawartym w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Zejście poniżej standardu określonego w Konwencji byłoby równoznaczne z niezgodnością takiej regulacji z Konstytucją. Uregulowanie zawarte w zaskarżonym przepisie w odniesieniu do postępowania w sprawach o wykroczenia realizuje natomiast minimalny standard gwarancji obrony z urzędu.

Rozprawie przewodniczył sędzia TK Mirosław Wyrzykowski, a sprawozdawcą był sędzia TK Wojciech Hermeliński.

Wyrok jest ostateczny, a jego sentencja podlega ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.

Prasa:
Gazeta Prawna, 36, 20. 02. 08 r.
Katarzyna Rychter: Sąd może odmówić obwinionemu ustanowienia obrońcy.
Rzeczpospolita, 43, 20. 02. 08 r.
Nie każdy ubogi ma szansę na obrońcę z urzędu. kos.