Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Prawo do obrony P 48/06

19 lutego 2008 r. o godz. 13.00 Trybunał Konstytucyjny rozpozna pytanie prawne VI Wydziału Grodzkiego Sądu Rejonowego w Starogardzie Gdańskim dotyczące ustanowienia obrońcy z urzędu.

Trybunał Konstytucyjny orzeknie w sprawie zgodności art. 22 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 roku - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia z art. 2 oraz art. 42 ust. 2 Konstytucji.

Komenda powiatowa policji złożyła wniosek o ukaranie Łukasza M., za to że będąc w stanie wskazującym na spożycie alkoholu zakłócił spokój lokatorom domu wielorodzinnego. Obwiniony wniósł o ustanowienie obrońcy z urzędu motywując to brakiem majątku, stałej pracy i utrzymywania się z prac dorywczych. Jego matka i siostra też nie pracują i korzystają z zasiłku. Zgodnie z kwestionowanym przepisem wyznaczenie dla obwinionego, który nie ma obrońcy z wyboru, obrońcy z urzędu zależy od spełnienia dwóch przesłanek: wykazania przez obwinionego, że nie jest w stanie ponieść kosztów obrony bez poważnego uszczerbku dla niezbędnego utrzymania siebie i rodziny oraz - wymagać tego musi "dobro wymiaru sprawiedliwości". Pytający sąd ocenia, że pierwszy warunek został spełniony. Natomiast analizując sformułowanie "dobro wymiaru sprawiedliwości" nabrał wątpliwości co do zgodności w tym zakresie przepisu z konstytucją. Prawo do obrony jest dla osoby obwinionej jednym z głównych i podstawowych uprawnień gwarantujących rzetelne i sprawiedliwe rozstrzygnięcie sprawy, a jego naruszenie przez nieustanowienie obrońcy z urzędu może stanowić podstawę uchylenia wyroku sądu. Zdaniem pytającego sądu uzależnienie ustanowienie dla obwinionego obrońcy z urzędu od "dobra wymiaru sprawiedliwości" jest niezgodne z konstytucją.

Rozprawie będzie przewodniczył sędzia TK Mirosław Wyrzykowski, a sprawozdawcą będzie sędzia TK Wojciech Hermeliński.