Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Kontrola skarbowa K 8/04

Uprawnienia organów kontroli skarbowej do zbierania, przetwarzania i wykorzystywania wszelkich danych osobowych oraz żądanie od innych administratorów danych udostępnienia posiadanych informacji jest niezgodne z konstytucją.

17 czerwca 2008 r. o godz. 9.30 Trybunał Konstytucyjny rozpoznał wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich dotyczący kontroli skarbowej.

Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 7b ustawy z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej jest niezgodny z art. 51 ust. 2 Konstytucji oraz art. 36e ust. 2 pkt 4 tej ustawy nie jest niezgodny z art. 51 ust. 2 Konstytucji.

Trybunał Konstytucyjny podtrzymał pogląd wyrażony w wyroku K 4/04, że uzyskiwanie informacji o osobach jest dopuszczalne, ale tylko w określonych okolicznościach z zachowaniem szczególnych warunków. Kwestionowany przepis (7b) ustawy o kontroli skarbowej stanowi, że organy kontroli skarbowej mogą zbierać i przetwarzać informacje - w tym dane osobowe - w celu realizacji ustawowych zadań kontroli skarbowej. Z uwagi na szeroki zakres przedmiotowy i podmiotowy kontroli skarbowej, ogólne odesłanie do ustawowych zadań nie spełnia przesłanki precyzyjności, wymaganej w sytuacji ingerencji organów państwa w sferę konstytucyjnie gwarantowanych praw i wolności. Brak jest również określenia związku, jaki ma zachodzić pomiędzy konkretnym typem danych zbieranych przez organy kontroli skarbowej od administratorów baz danych, a celem konkretnych czynności podejmowanych w odniesieniu do określonej osoby. Ponadto kwestionowany przepis jest odczytywany jako zobowiązujący administratorów danych do ich udostępnienia pracownikowi jednostki organizacyjnej kontroli skarbowej. Nie stwarza natomiast podstaw do odmowy udzielenia określonych informacji. Nie spełnia zatem roli gwarancyjnej z punktu widzenia dostępności do danych osobowych kontrolowanych podmiotów. W konsekwencji jest niezgodny z konstytucją.

Rozprawie przewodniczyła sędzia TK Maria Gintowt-Jankowicz, a sprawozdawcą był prezes TK Jerzy Stępień.

Wyrok jest ostateczny, a jego sentencja podlega ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.

Prasa:
Gazeta Wyborcza, 141, 18. 06. 08 r.
Piotr Skwirowski: Trybunał stępił kontrolę skarbową.
Gazeta Prawna, 118, 18. 06. 08 r.
Aleksandra Tarka: Dostęp do danych osobowych nie może być nieograniczony. 
Rzeczpospolita, 141, 18. 06. 08 r.
Jolanta Kroner: Wiedza fiskusa ma swoje granice.