Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Kontrola skarbowa K 8/04

O stwierdzenie, że:

1) art. 7b ustawy z dnia 28 września 1991 roku o kontroli skarbowej, nadający organom kontroli skarbowej uprawnienia do zbierania i przetwarzania i wykorzystywania wszelkich danych osobowych oraz do żądania od innych administratorów danych udostępnienia posiadanych informacji bez ograniczenia, że żądanie takie może dotyczyć tylko osób, w stosunku do których prowadzone jest postępowanie - narusza art. 51 ust. 2 Konstytucji RP;

2) art. 36e ust. 2 pkt 4 skarżonej ustawy, który zezwala organom kontroli skarbowej na przekazywanie informacji uzyskanych w czasie prowadzenia czynności operacyjno-rozpoznawczych lub czynności podejmowanych na podstawie art. 36b ust. 1 - innym, w ustawie bliżej nie określonym organom - narusza art. 51 ust. 2 Konstytucji RP;