Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Forma złożenia wniosku o dofinansowanie do PFRON P 25/06

Wyłącznie elektroniczna forma złożenia wniosku o dofinansowanie do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) jest niezgodna z konstytucją.

6 lutego 2007 r. o godz. 10.00 Trybunał Konstytucyjny rozpoznał pytanie prawne Naczelnego Sądu Administracyjnego dotyczące formy złożenia wniosku o dofinansowanie do PFRON.

Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 26c ust. 1 pkt 1 i 2, ust. 1a i ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w zakresie, w jakim ogranicza możliwość złożenia miesięcznych informacji o wynagrodzeniach, zatrudnieniu i stopniach niepełnosprawności pracowników oraz możliwość złożenia wniosku o wypłatę miesięcznego dofinansowania za dwa miesiące tylko do formy transmisji danych w formie dokumentu elektronicznego, bez zapewnienia innego sposobu dokonania tych czynności w sytuacji, gdy skorzystanie z tej drogi transmisji danych stało się obiektywnie niemożliwe lub istotnie utrudnione, jest niezgodny z art. 2 w związku z art. 32 ust. 1 oraz z art. 69 Konstytucji.

Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że ustawodawca naruszył zasadę demokratycznego państwa prawnego, gdyż nie zapewnił możliwości dostosowania się adresatom prawa do sytuacji szczególnych. Arbitralnie uregulował powinność pracodawcy, nie uwzględniając wynikających z tego potencjalnych zagrożeń i pozbawiając pracodawcę możliwości realizacji jego uprawnień. Kwestionowana regulacja wprowadza regułę, że wnioski do PFRON składane są w formie dokumentu elektronicznego przez teletransmisje danych. Od tej reguły ustawodawca przewidział wyjątek: tylko pracodawca zatrudniający nie więcej niż pięciu pracowników może przekazywać te dane pisemnie. Ochrona prawna podmiotów, których sytuację prawną regulują kwestionowane przepisy jest bezzasadnie gorsza. Zdaniem Trybunału została więc naruszona również konstytucyjna zasada równości. Kwestionowana regulacja jest także niezgodna z przepisemkonstytucji stanowiącym, że osobom niepełnosprawnym władze publiczne udzielają pomocy w zabezpieczeniu egzystencji, przysposobieniu do pracy oraz komunikacji społecznej. Ten przepis konstytucji powoduje więc powstanie po stronie państwa pewnych obowiązków względem podmiotów "wyręczających" je w wypełnianiu zadań publicznych. Trybunał zasygnalizował też konieczność podjęcia przez ustawodawcę postępowania legislacyjnego, które doprowadziłoby do kompleksowego uregulowania problematyki przekazywania danych drogą elektroniczną.

Rozprawie przewodniczył sędzia TK Adam Jamróz, a sprawozdawcą był sędzia TK Marek Mazurkiewicz.

Wyrok jest ostateczny, a jego sentencja podlega ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.

Prasa:
Rzeczpospolita, Nr 32, 7. 02. 07 r.
Jolanta Kroner: Dane o zatrudnieniu niepełnosprawnych nie tylko e-mailem.
Gazeta Prawna, Nr 27,  7. 02. 07 r.
Łukasz Guza: Wnioski o dopłaty nie tylko drogą elektroniczną.