Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Forma złożenia wniosku o dofinansowanie do PFRON P 25/06

6 lutego 2007 r. o godz. 10.00 Trybunał Konstytucyjny rozpozna pytanie prawne Naczelnego Sądu Administracyjnego dotyczące formy złożenia wniosku o dofinansowanie do PFRON.

Trybunał Konstytucyjny orzeknie w sprawie zgodności art. 26c ust. 1 pkt 1 i pkt 2 oraz ust. 1a, w związku z ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w zakresie, w jakim ograniczają możliwość złożenia miesięcznych informacji o wynagrodzeniach, zatrudnieniu i stopniach niepełnosprawności pracowników oraz wniosku o wypłatę miesięcznego dofinansowania za dwa miesiące tylko do formy transmisji danych w postaci dokumentu elektronicznego, bez zapewnienia innego sposobu dokonania tych czynności w sytuacji, gdy skorzystanie z drogi transmisji danych stało się obiektywnie niemożliwe lub istotnie utrudnione, z art. 2, art. 32 ust. 1 i art. 69 Konstytucji.

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe - Zakład Pracy Chronionej nie złożyło w terminie wniosku o dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych z powodu awarii systemu komputerowego oraz konieczności wymontowania i naprawy twardego dysku serwera. Prezes Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) odmówił Przedsiębiorstwu wypłaty. Minister Polityki Społecznej utrzymał tę decyzję uzasadniając, że Przedsiębiorstwo złożyło wniosek o dofinansowanie po upływie ustawowego terminu. Zdaniem Ministra Polityki Społecznej, Prezes PFRON w sposób uzasadniony przyjął, że termin do złożenia wniosku ma charakter materialnoprawny, a nie złożenie wniosku w tym terminie powoduje wygaśnięcie prawa do dofinansowania. Wojewódzki sąd administracyjny uchylił decyzję oceniając, że jest niezgodna z prawem. Zdaniem sądu nieuzasadniony jest pogląd, że przywrócenie takiego terminu jest niemożliwe, a więc prezes PFRON był obowiązany rozpatrzeć wniosek Przedsiębiorstwa o przywrócenie terminu. W skardze kasacyjnej Minister Pracy i Polityki Społecznej wniósł o uchylenie tego orzeczenia w całości. Naczelny Sąd Administracyjny nabrał wątpliwości co do konstytucyjności przepisów, w których prawodawca przewidział tylko drogę elektroniczną do komunikacji między przedsiębiorcami a PFRON. System prawny nie zawiera bowiem rozwiązań alternatywnych na wypadek np. awarii systemu elektronicznej łączności.

Rozprawie będzie przewodniczył sędzia TK Adam Jamróz, a sprawozdawcą będzie sędzia TK Marek Mazurkiewicz.