Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Opłata egzekucyjna P 22/06

Opłata egzekucyjna jest niezgodna z Konstytucją.

27 lutego 2007 r. o godz. 11.00 Trybunał Konstytucyjny rozpoznał połączone pytania prawne Sądu Okręgowego w Sieradzu i Sądu Rejonowego w Iławie dotyczące opłaty egzekucyjnej.

Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 45 ust. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji w zakresie, w jakim przewiduje obowiązek uiszczenia opłaty stosunkowej od wniosku o wszczęcie egzekucji na polecenie sądu albo prokuratora, jest niezgodny z art. 2 Konstytucji. W pozostałym zakresie Trybunał umorzył postępowanie ze względu na niedopuszczalność i zbędność wydania orzeczenia.

Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że przy ocenie każdej regulacji obejmującej kilka przepisów albo przy badaniu różnych norm prawnych zawartych w jednym akcie prawnym konieczne jest rozważenie, czy te regulacje i unormowania są ze sobą spójne i logicznie powiązane. W tym przypadku w jednej ustawie zawarte zostały regulacje wzajemnie sprzeczne. Obowiązuje w niej bowiem zasada, że wierzyciele nie uiszczają opłaty stosunkowej od wniosku o wszczęcie egzekucji, a tylko kwestionowany przepis nakłada na jedną z kategorii wierzycieli obowiązek uiszczenia takiej opłaty. Ustawodawca mógłby tego rodzaju regulację wprowadzić, wymagałoby to jednak szczegółowego uzasadnienia, którego nie sposób się doszukać w materiałach z prac parlamentarnych. Budowa przepisu nasuwa podejrzenie, że doszło do przypadkowego uproszczenia. Ponadto "prywatyzacja" zawodu komornika miała przynieść Skarbowi Państwa znaczące oszczędności związane z likwidacją etatów komorniczych, przerzuceniem całości kosztów egzekucji na dłużników oraz zmniejszeniem ryzyka i obciążeń finansowych wierzycieli. Kwestionowana regulacja obciążająca Skarb Państwa kosztami postępowań egzekucyjnych jest sprzeczna z tym celem. Przyjęte rozwiązanie nie tylko nie wprowadziło oszczędności po stronie Skarbu Państwa, lecz spowodowało wzrost wydatków.

Rozprawie przewodniczył wiceprezes TK Janusz Niemcewicz , a sprawozdawcą był sędzia TK Mirosław Wyrzykowski .

Wyrok jest ostateczny, a jego sentencja podlega ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.

Prasa:
Rzeczpospolita, Nr 50, 28. 02. 07 r.
Jolanta Kroner: Niekonstytucyjna opłata dla komorników.
Gazeta Prawna, Nr 42,  28. 02. 07 r.
Katarzyna Rychter: Opłata egzekucyjna dla sądów jest niekonstytucyjna.