Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Opłata egzekucyjna P 22/06

27 lutego 2007 r. o godz. 11.00 Trybunał Konstytucyjny rozpozna połączone pytania prawne Sądu Okręgowego w Sieradzu i Sądu Rejonowego w Iławie dotyczące opłaty egzekucyjnej.

Trybunał Konstytucyjny orzeknie w sprawie zgodności art. 45 ust. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o komornikach sądowych i egzekucji z art. 2 i art. 32 Konstytucji

Przed pytającymi sądami toczą się sprawy wniesione przez wierzycieli skarbu państwa- sądy rejonowe przeciwko dłużnikom. Sądy złożyły skargę na czynności komornika tj. na wezwanie do uiszczenia opłaty od wniosku o wszczęcie egzekucji. W uzasadnieniu wierzyciele wskazali, że komornicy wezwali ich do wniesienia opłaty na podstawie kwestionowanego przepisu. W ich ocenie przepisy ustawy o komornikach sądowych i egzekucji nie dają podstaw do żądania od wierzycieli takich opłat. Pytające sądy powzięły wątpliwości co do zgodności kwestionowanego przepisu z konstytucją. Ustalenie, czy wezwanie przez komornika do uiszczenia opłaty i uzależnienie od tej opłaty wszczęcia postępowania egzekucyjnego było prawidłowe ma wpływ na rozstrzygnięcie toczących się spraw. Zdaniem sądów pytających kwestionowany przepis łamie model uzależniający opłatę egzekucyjną od skuteczności egzekucji, skoro wierzyciel musi wnieść opłatę przy złożeniu wniosku, gdy skuteczność egzekucji jest nieznana.

Rozprawie będzie przewodniczył wiceprezes TK Janusz Niemcewicz , a sprawozdawcą będzie sędzia TK Mirosław Wyrzykowski .