Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. K 40/04

Wprowadzenie dodatkowego kryterium korzystania z ulgowych usług i świadczeń Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, jakim jest miejsce korzystania ze świadczeń - Polska jest niezgodne z konstytucją.

28 marca 2007 r. o godz. 12.00 Trybunał Konstytucyjny rozpoznał wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich dotyczący zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 2 pkt 1 oraz art. 8 ust. 2a ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych w zakresie, w jakim przepisy te uniemożliwiają pracownikom skorzystanie z usług świadczonych przez pracodawcę na rzecz różnych form wypoczynku, działalności kulturalno-oświatowej i sportowo-rekreacyjnej, jeśli są one świadczone poza terenem kraju, jest niezgodny z art. 32 w związku z art. 2 Konstytucji.

Kwestionowanymi przepisami ustawodawca wprowadził dodatkowe kryterium korzystania z ulgowych usług i świadczeń Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, jakim jest miejsce korzystania ze świadczeń - Polska. Wprowadzenie takiego kryterium prowadzi do sytuacji, że osoby, które były uprawnione do korzystania z dopłat ze względu na swoją sytuację życiową i materialną nie będą mogły z nich skorzystać jedynie z tego powodu, że spędzają urlop poza granicami Polski. W praktyce prowadzi to do znacznego ograniczenia wolnego wyboru miejsca spędzania wypoczynku. Ponadto, zdaniem Trybunału, ograniczenie to jest szczególnie dotkliwe w przypadku cudzoziemców pracujących na terenie Polski. Uniemożliwia bowiem tym osobom korzystanie z usług i świadczeń Funduszu, jeśli wypoczynek urlopowy spędzają w ojczystym kraju. Nosi to znamiona dyskryminacji ze względu na obywatelstwo, co narusza konstytucyjną zasadę niedyskryminacji z jakiejkolwiek przyczyny.

Rozprawie przewodniczył sędzia TK Marek Kotlinowski, a sprawozdawcą był prezes TK Jerzy Stępień.

Wyrok jest ostateczny, a jego sentencja podlega ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.

Prasa:
Gazeta Prawna, Nr 63, 29.03.07 r.
Bożena Wiktorowska: Pracownicy otrzymają dofinansowanie również do wczasów zagranicznych.
Rzeczpospolita, Nr 75, 29. 03. 07 r.
Renata Majewska: Można dotować wczasy za granicą z funduszu socjalnego.
Gazeta Pomorska, 75, 29. 03. 07 r.
Ubodzy nie mogą być dyskryminowani. JZ.