Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. K 40/04

28 marca 2007 r. o godz. 12.00 Trybunał Konstytucyjny rozpozna wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich dotyczący zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

Trybunał Konstytucyjny orzeknie w sprawie zgodności art. 2 pkt 1 oraz art. 8 ust. 2a ustawy z dnia 4 marca 1994 roku o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych w zakresie, w jakim uniemożliwiają pracownikom skorzystanie z usług świadczonych przez pracodawcę na rzecz różnych form wypoczynku, działalności kulturalno-oświatowej i sportowo-rekreacyjnej, jeśli są one świadczone poza terenem kraju z art. 32 w związku z art. 2 Konstytucji.

W obowiązującym do końca 2002 r. stanie prawnym korzystający z funduszu świadczeń socjalnych mieli w pełni zagwarantowany wolny wybór miejsca spędzania wypoczynku. Ustawodawca nie uzależniał bowiem prawa do dopłaty do wypoczynku od miejsca jego spędzania. Kwestionowany przepis wprowadził dodatkowe kryterium korzystania z usług i świadczeń funduszu, którym jest miejsce korzystania ze świadczeń - Polska. Powoduje to, że osoby, które byłyby uprawnione do korzystania z dopłat funduszu do wypoczynku urlopowego ze względu na swoją sytuacje rodzinną i materialną, nie będą mogły skorzystać dopłat jedynie dlatego, że wypoczywają poza granicami Polski. Zdaniem wnioskodawcy takie kryterium znacznie ogranicza wolny wybór miejsca spędzania wypoczynku przez pracowników i inne osoby objęte funduszem. Ponadto z krajowego rynku tego typu usług czyni swoistego monopolistę, co może odbić się na podniesieniu cen. Ograniczy to lub uniemożliwi korzystanie z nich przez osoby słabiej sytuowane, pomimo otrzymywania dopłat.

Rozprawie będzie przewodniczył sędzia TK Marek Kotlinowski, a sprawozdawcą będzie prezes TK Jerzy Stępień.