Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Podmioty uprawnione do zawodowego wykonywania czynności doradztwa podatkowego K 42/05

Procedura legislacyjna dwóch kwestionowanych przepisów ustawy nowelizującej jest niezgodna z Konstytucją.

8 maja 2007 r. o godz. 10.00 Trybunał Konstytucyjny rozpoznał wniosek Krajowej Rady Doradców Podatkowych dotyczący podmiotów uprawnionych do zawodowego wykonywania czynności doradztwa podatkowego.

W wyroku z 22 maja 2007 r. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że: 
- art. 3a ustawy z 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym jest zgodny z art. 32 Konstytucji; 
- art. 1 pkt 1 ustawy z 16 grudnia 2004 r. o zmianie ustawy o doradztwie podatkowym oraz ustawy o rachunkowości w zakresie, w jakim nadaje nowe brzmienie art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z 5 lipca 1996 r., jest niezgodny z art. 7, art. 118 ust. 1 oraz art. 121 ust. 2 Konstytucji; 
- art. 1 pkt 9 lit. a ustawy z16 grudnia 2004 r. w zakresie, w jakim nadaje nowe brzmienie art. 27 ust. 1 pkt 1 ustawy z 5 lipca 1996 r. jest niezgodny z art. 7, art. 118 ust. 1 oraz art. 121 ust. 2 Konstytucji.

Przepisy niezgodne z Konstytucją tracą moc obowiązującą z upływem sześciu miesięcy od dnia ogłoszenia wyroku w Dzienniku Ustaw.

Trybunał Konstytucyjny uznał zarzut wnioskodawcy dotyczący naruszenia procedury legislacyjnej dwóch kwestionowanych przepisów ustawy nowelizującej, tj. art. 1 pkt 1 w zakresie, w jakim nadaje nowe brzmienie art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o doradztwie podatkowym oraz art. 1 pkt 9 lit a w zakresie, w jakim nadaje nowe brzmienie art. 27 ust. 1 pkt 1 tej ustawy. Trybunał nie badał zatem treści tych przepisów, lecz wyłącznie tryb ich uchwalania. Zdaniem Trybunału obejmowanie - niejako "przy okazji" zmiany ustawy nowelizowanej - poprawkami nie wyrażonymi wprost w treści ustawy nowelizującej stanowi obejście konstytucyjnych przepisów o inicjatywie ustawodawczej. Trybunał postanowił, że przepisy utracą moc obowiązującą sześć miesięcy po ogłoszeniu wyroku w Dzienniku Ustaw, o ile przed upływem tego terminu ustawodawca nie wprowadzi w ich miejsce, w sposób legislacyjnie prawidłowy, nowej regulacji prawnej.

Rozprawie przewodniczyła sędzia TK Maria Gintowt - Jankowicz, a sprawozdawcą był sędzia TK Marek Kotlinowski.

Wyrok jest ostateczny, a jego sentencja podlega ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.

Prasa:
Gazeta Wyborcza,  119, 23. 05. 07 r.
Piotr Skwirowski, Księgowi mogą wypełniać PIT-y
Rzeczpospolita, 119, 23. 05. 07 r.
Jolanta Kroner: Księgowi też mogą wypełniać deklaracje podatkowe. 
Dziennik, 119, 23 .05. 07 r.
Marcin Musiał: Księgowi mogą wypełniać PIT.
Gazeta Prawna, 99, 23. 05. 07 r.
Łukasz Zalewski: Księgowi mogą wypełniać zeznania podatkowe.Gazeta Prawna, 88, 8. 05. 07 r. 
Łukasz Zalewski: Trybunał Rozstrzygnie spór doradców z księgowymi.
Gazeta Prawna, 89, 9. 05. 07 r. 
Łukasz Zalewski: TK: orzeczenie w sprawie doradców 22 maja.
Rzeczpospolita, Nr  107, 9. 05. 07 r.
Jolanta Kroner: Otwarty zawód czy nierówność wobec prawa.