Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Odliczenie podatku VAT SK 36/06

Pozbawienie możliwości odliczenia podatku VAT podatników dokonujących przedpłaty przed wystawieniem faktury VAT RR na rzecz rolnika ryczałtowego jest niezgodne z konstytucją.

22 maja 2007 r. o godz. 10.00 Trybunał Konstytucyjny rozpoznał skargę konstytucyjną Zakładu Przetwórstwa Owoców i Warzyw "Vortumnus" sp. z o.o. dotyczącą odliczenia podatku VAT.

Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 33b ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym w zakresie, w jakim pozbawia podatnika dokonującego przedpłaty rolnikowi ryczałtowemu za nabywane produkty rolne przed wystawieniem faktury VAT RR uprawnień przewidzianych w tym przepisie, jest niezgodny z art. 64 ust. 1 i 3 w związku z art. 21 ust. 1, art. 31 ust. 3, art. 32 ust. 1 i art. 2 Konstytucji.

Zdaniem Trybunału Konstytucyjnego kwestionowany przepis jest przejawem nadmiernego formalizmu prawnego ograniczającego swobodę kształtowania warunków umowy sprzedaży. W przypadku skarżącego nie było bowiem wątpliwości, że wcześniejsza zapłata została dokonana za konkretną, wystawioną później fakturę VAT RR, gdyż w jej treści zamieszczono szczegółowe informacje identyfikujące dokonany przelew. Skarżący został jednak pozbawiony prawa do odliczenia podatku naliczonego tylko dlatego, że nie podał numeru i daty wystawienia faktury VAT RR w dokumencie stwierdzającym dokonanie zapłaty. Tym samym skarżący, który w uzgodnieniu z rolnikiem zapłacił przed odbiorem towaru i wystawieniem faktury, został przez ustawodawcę za to działanie ukarany. Taką regulację prawną należy uznać za sprzeczną z zasadą demokratycznego państwa prawnego urzeczywistniającego zasady sprawiedliwości społecznej. Ponadto kwestionowany przepis gorzej traktuje podatników dokonujących na rzecz rolnika ryczałtowego przedpłaty przed wystawieniem faktury VAT RR niż podatników dokonujących zapłaty po wystawieniu takiej faktury przez co narusza konstytucyjną zasadę równości.

Rozprawie przewodniczyła sędzia TK Teresa Liszcz, a sprawozdawcą był sędzia TK Marek Kotlinowski.

Wyrok jest ostateczny, a jego sentencja podlega ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.

Prasa:
Dziennik, 119, 23. 05. 07 r.
Marcin Musiał: Nie wolno karać podatników za dokonanie przedpłaty.
Gazeta Prawna, 99, 23. 05. 07 r.
Aleksandra Tarka: Kupujący od rolników mogli odliczyć VAT.