Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Odliczenie podatku VAT SK 36/06

22 maja 2007 r. o godz. 10.00 Trybunał Konstytucyjny rozpozna skargę konstytucyjną Zakładu Przetwórstwa Owoców i Warzyw "Vortumnus" sp. z o.o. dotyczącą odliczenia podatku VAT.

Trybunał Konstytucyjny orzeknie w sprawie zgodności:
- art. 33b ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 roku o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym - w brzmieniu obowiązującym przed 26 marca 2002 roku w zakresie, w jakim określa zasady zwiększania u nabywcy produktów rolnych kwoty podatku naliczonego, na podstawie którego sąd orzekł ostatecznie o prawach skarżącego z art. 2 Konstytucji;
- art. 33b ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 roku o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym - w brzmieniu obowiązującym przed 26 marca 2002 roku, na podstawie którego sąd orzekł ostatecznie o prawach skarżącego, z art. 32 ust. 1 związku z art. 2 Konstytucji.

Skorzystanie z uprawnienia odliczenia podatku VAT uzależnione jest od spełnienia przez podatnika - nabywcę produktów rolnych od rolnika zryczałtowanego ściśle określonych warunków wymienionych w kwestionowanym przepisie. Warunkiem do odliczenia podatku VAT jest podanie w dokumencie stwierdzającym dokonanie zapłaty na rachunek bankowy rolnika numeru i daty wystawienia faktury potwierdzającej zakup produktów rolnych. Skarżąca spółka dokonała zakupu produktów rolnych od rolnika ryczałtowego. Płatności realizowane były przelewami bankowymi. Przeprowadzona kontrola skarbowa stwierdziła brak numerów i dat wystawienia faktur na przelewach, za które dokonano zapłaty. Spółka została pozbawiona prawa do obniżenia podatku należnego o podatek VAT. Spółka odwołała się do izby skarbowej wyjaśniając, że dokonała przedpłatę obejmującą całkowitą wartość brutto nabywanych produktów rolnych i nie miała możliwości zamieszczenia na przelewach obowiązujących danych. Faktury wystawione były bowiem po faktycznym dostarczeniu produktów rolnych przez rolnika do ich nabywcy. W ocenie izby skarbowej sam fakt dokonania zapłaty na rachunek bankowy rolnika nie wystarcza do skorzystania przez podatnika z uprawnień. Izba skarbowa nie podzieliła stanowiska, że faktura może być dowodem zapłaty i odwołanie spółki oddaliła. Stanowisko Izby Skarbowej podzieliły obie instancje sądu administracyjnego, do których spółka zaskarżyła kolejno tę decyzję i oddaliły skargę. W ocenie skarżącej spółki stanowisko organów podatkowych jest zbyt rygorystyczne i niesłusznie pozbawia prawa do zwiększenia podatku naliczonego o podatek VAT. Zdaniem spółki istniejąca luka prawna dyskryminowała podatników, którzy wywiązywali się z obowiązku zapłaty i to jeszcze przed dostawą produktów rolnych. Dotkliwa sankcja za niemożliwy do wypełnienia brak formalny w postaci braku adnotacji o fakturach VAT na dowodach zapłaty narusza konstrukcję podatku od wartości dodanej jako podatku neutralnego i przez to godzi w istotę prawa własności. Narusza także konstytucyjną zasadę zaufania obywateli do państwa i stanowionego przez nie prawa.

Rozprawie będzie przewodniczyła sędzia TK Teresa Liszcz, a sprawozdawcą będzie sędzia TK Marek Kotlinowski.