Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Brak pisemnego uzasadnienia postanowienia o odmowie przyjęcia skargi kasacyjnej SK 68/06

Przepis Kodeksu postępowania cywilnego zwalniający Sąd Najwyższy z obowiązku sporządzenia uzasadnienia postanowienia o nie przyjęciu skargi kasacyjnej do rozpoznania przy jednoczesnym braku jakiegokolwiek innego obowiązku informacyjnego jest niezgodny z Konstytucją.

30 maja 2007 r. o godz. 13. 00 Trybunał Konstytucyjny rozpoznał skargę konstytucyjną Marii D. dotyczącą braku pisemnego uzasadnienia postanowienia o odmowie przyjęcia skargi kasacyjnej.

Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 3989 § 2 zdanie drugie ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego jest niezgodny z art. 45 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 i art. 2 Konstytucji oraz nie jest niezgodny z art. 77 ust. 2 Konstytucji.

Utrata mocy obowiązującej przez przepis uznany za niekonstytucyjny powoduje powrót do regulacji określonej w art. 387 § 1 k.p.c. w związku z art. 39821k.p.c.

Negatywna ocena przepisu, dokonana przez Trybunał Konstytucyjny nie odnosi się do przedsądu kasacyjnego jako takiego. W ramach przedsądu dopuszczalne jest bowiem istnienie mniej rygorystycznych gwarancji procesowych. Żaden zaś przepis Konstytucji nie stoi na przeszkodzie stanowieniu zredukowanych szczególnych rodzajów postępowania. Powodem stwierdzenia przez Trybunał Konstytucyjny niekonstytucyjności poddanego kontroli przepisu była kumulacja w instytucji przedsądu kilku nieproporcjonalnych ograniczeń wyłączających obowiązek informacyjny Sądu Najwyższego, tj. zarówno brak obowiązku uzasadniania postanowień o odmowie przyjęcia skargi kasacyjnej do rozpoznania, jak i orzekania w tym przedmiocie na posiedzeniu niejawnym.

Trybunał Konstytucyjny nie przesądza metod, jakimi ustawodawca winien się posłużyć dla zapewnienia przejrzystości informacyjnej przy ocenie zasadności przyjmowania skarg kasacyjnych do rozpoznania w ramach przedsądu. Z orzeczenia Trybunału nie wynika w szczególności obowiązek uzasadniania wydawanych w tej mierze postanowień odmownych. Konstruując na nowo instytucję przedsądu ustawodawca może zatem zrezygnować z wymogu uzasadniania postanowień wydawanych w tym postępowaniu przewidując inne gwarancje obowiązku informacyjnego.

Rozprawie przewodniczył prezes TK Jerzy Stępień, a sprawozdawcą był sędzia TK Wojciech Hermeliński.

Wyrok jest ostateczny, a jego sentencja podlega ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.

Prasa:
Gazeta Prawna, 104, 30. 05. 07 r.
Łukasz Sobiech: Przesąd ogranicza skarżącym prawo do sądu. 
Rzeczpospolita, 126, 31. 05. 07 r.
Jolanta Kroner: Sąd Najwyższy wyjaśni, dlaczego odrzucił kasację.
Gazeta Prawna, 105, 31. 05. 07 r.
Łukasz Sobiech: Odrzucenie kasacji trzeba uzasadnić na piśmie.
Współpraca: Katarzyna Rychter.
Dziennik, 126, 31. 05. 07 r.
Marcin Musiał: SN musi przekazywać informacje sądom.