Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Brak pisemnego uzasadnienia postanowienia o odmowie przyjęcia skargi kasacyjnej SK 68/06

30 maja 2007 r. o godz. 13.00 Trybunał Konstytucyjny rozpozna skargę konstytucyjną Marii D. dotyczącą braku pisemnego uzasadnienia postanowienia o odmowie przyjęcia skargi kasacyjnej.

Trybunał Konstytucyjny rozpozna skargę konstytucyjną w sprawie zgodności art. 3989 § 2 zdanie 2 ustawy z dnia 17 listopada 1964 roku - Kodeks postępowania cywilnego w zakresie, w jakim przepis ten narusza powszechne prawo do dochodzenia naruszonych praw i wolności z art. 2 w związku z art. 45 ust. 1 i art. 33 ust. 3 oraz art. 77 ust. 2 Konstytucji.

Maria D. była zatrudniona w kopalni siarki. Pracodawca skarżącej wydał zarządzenie w sprawie wykazu stanowisk pracy uprawniających do wysokości wynagrodzenia specjalnego z Karty Górnika. W zarządzeniu zostało ujęte stanowisko pracy Marii D. z wyższym wynagrodzeniem. Zdaniem skarżącej pracodawca powinien wypłacić jej podwyższone wynagrodzenie od 1998 roku, a wypłacił dopiero od 2001 roku. Skarżąca wniosła powództwo przeciwko kopalni o wynagrodzenie z tytułu Karty Górnika oraz odszkodowanie z tytułu obniżenia wskaźnika podstawy wymiaru emerytury. Sąd okręgowy na skutek apelacji skarżącej uchylił część wyroku i w tym zakresie przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia przez Sąd Rejonowy. W pozostałej części apelację oddalił. Skarżąca skierowała kasację, zarzucając naruszenie przepisów prawa materialnego. Sąd Najwyższy odmówił przyjęcia skargi kasacyjnej do rozpoznania. Postanowienie sądu nie zawiera jednak uzasadnienia. Pozwala na to kwestionowany przepis kodeksu cywilnego. Zdaniem skarżącej narusza on konstytucyjne prawo do sprawiedliwego rozpatrzenia sprawy. Skarżąca zdaje sobie sprawę, że skarga kasacyjna nie jest trzecią instancją odwoławczą, a nadzwyczajnym środkiem zaskarżenia, lecz jeśli już istnieje, powinna być rzetelna i sprawiedliwa.

Rozprawie będzie przewodniczył prezes TK Jerzy Stępień, a sprawozdawcą będzie sędzia TK Wojciech Hermeliński.