Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Roszczenie o zapłatę kary ustawowa P 30/06

Kara ustawowa, którą właściciel lokalu ma zapłacić lokatorowi, jest niezgodna z konstytucją.

9 lipca 2007 r. o godz. 12.00 Trybunał Konstytucyjny rozpoznał pytanie prawne Sądu Okręgowego w Tarnowie dotyczące roszczenia o zapłatę kary ustawowej.

Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 11 ust. 6 zdanie trzecie ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego jest niezgodny z art. 2 i art. 31 ust. 3 Konstytucji

Trybunał stwierdził, że żadne argumenty konstytucyjne nie uzasadniają konieczności nałożenia wszelkich kosztów przede wszystkim na właścicieli. Możliwe jest bowiem przyjęcie innych mniej uciążliwych rozwiązań, w równym stopniu chroniących najemców. Wobec tego, że taka możliwość istnieje, nie można uznać, że kwestionowane unormowanie jest koniecznym - w rozumieniu konstytucji - ograniczeniem prawa własności. Tym samym kwestionowany przepis jest niezgodny z Konstytucją. Ponadto niewspółmierność obciążeń właściciela i lokatora wskazuje, że została naruszona konstytucyjna zasada sprawiedliwości społecznej. Kwestionowana regulacja ma charakter sankcji, której celem jest zapewnienie skuteczności rozwiązania mającego chronić prawa lokatorów i przeciwdziałać nieuczciwym praktykom rynkowym. Przewiduje, że to właściciel ma ponosić koszty realizacji polityki państwa w dziedzinie ochrony lokatorów, a zatem pośrednio ma on zaspokajać potrzeby mieszkaniowe. Zdaniem Trybunału właściciele mieszkań nie mogą ponosić kosztów realizacji polityki społecznej władz publicznych.

Rozprawie przewodniczyła sędzia TK Maria Gintowt - Jankowicz, a sprawozdawcą był sędzia TK Bohdan Zdziennicki.

Wyrok jest ostateczny, a jego sentencja podlega ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.

Prasa:
Dziennik, 159,  10.07. 07. r.
Marcin Musiał: Kary dla właścicieli mieszkań zbyt ostre. 
Gazeta Prawna, 132, 10. 07. 07. r.
Małgorzata Ostrzyżek: Ochrona najemcy nie wymaga karania właściciela. 
Rzeczpospolita, 159, 10. 07. 07. r. 
Jolanta Kroner:  Właściciel nie zapłaci kary ustawowej byłemu lokatorowi. 
Gazeta Pomorska, 10. 07. 07. r.
Właściciel nie może zostać ukarany. PAP
Dziennik Polski, 10. 07. 07. r.
Ochrona lokatorów to teoria. GEG, PAP