Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Wygaśnięcie mandatu radnego - zarządzenie zastępcze wojewody i możliwość jego zaskarżenia P 19/04

Uniemożliwienie radnemu zaskarżenia zarządzenia zastępczego stwierdzającego wygaśnięcie jego mandatu jest niezgodne z konstytucją.

17 lipca 2007 r. o godz. 10.00 Trybunał Konstytucyjny rozpoznał pytanie prawne Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie dotyczące wygaśnięcia mandatu radnego i możliwości zaskarżenia zarządzenia zastępczego wojewody.

Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 98a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym w zakresie, w jakim uniemożliwia radnemu zaskarżenie zarządzenia zastępczego stwierdzającego wygaśnięcie jego mandatu, jest niezgodny z art. 32 ust. 1 i art. 45 ust. 1 Konstytucji.

Jeśli rada gminy podejmie uchwałę o wygaśnięciu mandatu radnego prawo do sądu gwarantuje mu ustawa o samorządzie gminnym. Zgodnie z ustawą każdy, czyj interes prawny lub uprawnienie zostały naruszone uchwałą lub zarządzeniem podjętym przez organ gminy w sprawie z zakresu administracji publicznej, może zaskarżyć uchwałę do sądu administracyjnego. Natomiast kwestionowany przepis uprawnia do zaskarżenia zarządzenia zastępczego wojewody o wygaśnięciu mandatu radnego jedynie gminę lub związek międzygminny. Tym samym ustawodawca pozbawia zainteresowanego radnego sądowej ochrony praw potencjalnie naruszonych powyższym zarządzeniem. Nierówne traktowanie przejawia się w szczególności w pozbawieniu adresata zarządzenia zastępczego prawa do sądu w zakresie prawa do uruchomienia procedury. Oznacza to naruszenie przez ustawodawcę Konstytucji.

Rozprawie przewodniczyła sędzia TK Maria Gintowt - Jankowicz, a sprawozdawcą był sędzia TK Zbigniew Cieślak.

Wyrok jest ostateczny, a jego sentencja podlega ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.

Prasa:
Rzeczpospolita, 166,  18.07. 07. r. 
Wygaśnięcie mandatu zawsze pod kontrolą sądu. i.w. 
Gazeta Prawna, 138, 18. 07. 07. r.
Łukasz Sobiech: Radny może zaskarżyć decyzje wojewody.