Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Wygaśnięcie mandatu radnego - zarządzenie zastępcze wojewody i możliwość jego zaskarżenia P 19/04

17 lipca 2007 r. o godz. 10.00 Trybunał Konstytucyjny rozpozna pytanie prawne Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie dotyczące wygaśnięcia mandatu radnego i możliwości zaskarżenia zarządzenia zastępczego wojewody.

Trybunał Konstytucyjny orzeknie w sprawie zgodności art. 98a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym z art. 45 ust. 1 i art. 32 ust. 1 Konstytucji.

Radni nie mogą prowadzić działalności gospodarczej na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami z wykorzystaniem mienia komunalnego gminy. Radny Andrzej M. prowadzi jednak taką działalność w lokalu użytkowym mieszczącym się w budynku stanowiącym własność gminy. W związku z tym pismem z lipca 2003 r. wojewoda wezwał Rade Miejską do stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Andrzeja M. Rada Miejska nie zaakceptowała projektu uchwały o wygaśnięciu mandatu. Wojewoda wydał więc zarządzenie zastępcze po uprzednim powiadomieniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. We wniosku do sądu administracyjnego Andrzej M. nie kwestionował faktów, jakie wojewoda uznał za okoliczności uzasadniające wydanie zarządzenia zastępczego, ale wskazywał na naruszenie jego wolności działalności gospodarczej. Wojewoda wniósł o oddalenie wniosku. Pytający sąd stwierdził, że do zarządzenia zastępczego należy stosować przepisy ustawy o samorządzie gminnym, czyli do zaskarżenia zarządzenia zastępczego do sądu administracyjnego uprawniona jest wyłącznie gmina, której interes prawny, uprawnienie albo kompetencja zostały naruszone. Natomiast radny nie może skarżyć do sądu administracyjnego ani cywilnego zarządzenia zastępczego stwierdzającego wygaśnięcie jego mandatu z powodu prowadzenia działalności gospodarczej. Zdaniem sądu pytającego kwestionowany przepis wykluczając zaskarżenie zarządzenia zastępczego wojewody przez bezpośrednio zainteresowanego radnego narusza konstytucyjne prawo do sądu a także zasadę równości.

Rozprawie będzie przewodniczyła sędzia TK Maria Gintowt - Jankowicz, a sprawozdawcą będzie sędzia TK Zbigniew Cieślak.